www.NSOZ.sk
(zdroj)


6707 vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú nedoplatky na príspevkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na službách či iných dlhoch týkajúcich sa správy domu. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a výška dlhu. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome alebo iným vhodným a dohodnutým spôsobom.
6712
§ 139
Platné rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté spôsobom ustanoveným v tomto diely zákona sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a ich právnych nástupcov, ako aj spoločenstvo vlastníkov.
6716
má názor:  

§ 140
Osoba zodpovedná za správu domu je povinná zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy spoločnej časti domu alebo technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
6721
§ 141
6723
6724
6725 (1)  Ak nastane zmena vyhlásenia vlastníka domu, osoba zodpovedná za správu domu je