www.NSOZ.sk
(zdroj)


6715 a ich právnych nástupcov, ako aj spoločenstvo vlastníkov.
6716
§ 140
Osoba zodpovedná za správu domu je povinná zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy spoločnej časti domu alebo technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
6721
§ 141
6723
6724
má názor:  

6725 (1)  Ak nastane zmena vyhlásenia vlastníka domu, osoba zodpovedná za správu domu je povinná vyhotoviť jeho úplné znenie a v lehote 30 dní od jeho vyhotovenia ho založiť do zbierky listín, ktorý vedie príslušný orgán verejnej moci5. To platí rovnako aj v prípade ak sú náležitosti vyhlásenia obsiahnuté v zmluve o výstavbe.
6729 (2)  Ak je osobou zodpovednou za správu domu spoločenstvo vlastníkov, založí v lehote podľa
6730ods. 1 vyhlásenie vlastníka domu v úplnom znení aj orgánu, ktorý vedie register spoločenstiev.
6732
§ 142
Podrobnosti o výpočte podlahovej ploche bytu, o spoločných častiach domu a o činnostiach