www.NSOZ.sk
(zdroj)


6721
§ 141
6723
6724
6725 (1)  Ak nastane zmena vyhlásenia vlastníka domu, osoba zodpovedná za správu domu je povinná vyhotoviť jeho úplné znenie a v lehote 30 dní od jeho vyhotovenia ho založiť do zbierky listín, ktorý vedie príslušný orgán verejnej moci5. To platí rovnako aj v prípade ak sú náležitosti vyhlásenia obsiahnuté v zmluve o výstavbe.
6729 (2)  Ak je osobou zodpovednou za správu domu spoločenstvo vlastníkov, založí v lehote podľa
6730
má názor:  

ods. 1 vyhlásenie vlastníka domu v úplnom znení aj orgánu, ktorý vedie register spoločenstiev.
6732
§ 142
Podrobnosti o výpočte podlahovej ploche bytu, o spoločných častiach domu a o činnostiach týkajúcich sa správy domu a pozemku a prípadne aj ďalších otázkach podľa tohto dielu zákona upraví vykonávací predpis.
6736
Štvrtá hlava
Vecné práva k cudzím veciam
Prvý diel
Právo stavby