www.NSOZ.sk
(zdroj)


6727 zbierky listín, ktorý vedie príslušný orgán verejnej moci5. To platí rovnako aj v prípade ak sú náležitosti vyhlásenia obsiahnuté v zmluve o výstavbe.
6729 (2)  Ak je osobou zodpovednou za správu domu spoločenstvo vlastníkov, založí v lehote podľa
6730ods. 1 vyhlásenie vlastníka domu v úplnom znení aj orgánu, ktorý vedie register spoločenstiev.
6732
§ 142
Podrobnosti o výpočte podlahovej ploche bytu, o spoločných častiach domu a o činnostiach týkajúcich sa správy domu a pozemku a prípadne aj ďalších otázkach podľa tohto dielu zákona upraví vykonávací predpis.
6736
má názor:  

Štvrtá hlava
Vecné práva k cudzím veciam
Prvý diel
Právo stavby
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 143
(1)   Pozemok môže byť zaťažený vecným právom inej osoby (stavebníka) mať stavbu na jeho povrchu alebo pod povrchom (právo stavby).
6745 (2)  Právo stavby možno zriadiť k pozemku, na ktorom už stavba stojí, ako aj k pozemku, na