www.NSOZ.sk
(zdroj)


6740
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 143
(1)   Pozemok môže byť zaťažený vecným právom inej osoby (stavebníka) mať stavbu na jeho povrchu alebo pod povrchom (právo stavby).
6745 (2)  Právo stavby možno zriadiť k pozemku, na ktorom už stavba stojí, ako aj k pozemku, na ktorom sa stavba zriadi v budúcnosti.
6747 (3)  Právom stavby možno zaťažiť aj pozemok, ktorý nie je zastavaný stavbou, ale slúži na jej lepšie užívanie.
6749
má názor:  

§ 144
6751
6752
Okresný  úrad,  katastrálny  odbor
6754
6755
6756 Právo stavby možno zriadiť za odplatu alebo bezodplatne.
6757
§ 145
(1)  Právo stavby nemožno zriadiť k pozemku, na ktorom viazne právo, ktoré sa prieči účelu