www.NSOZ.sk
(zdroj)


6747 (3)  Právom stavby možno zaťažiť aj pozemok, ktorý nie je zastavaný stavbou, ale slúži na jej lepšie užívanie.
6749
§ 144
6751
6752
Okresný  úrad,  katastrálny  odbor
6754
6755
6756
má názor:  

Právo stavby možno zriadiť za odplatu alebo bezodplatne.
6757
§ 145
(1)  Právo stavby nemožno zriadiť k pozemku, na ktorom viazne právo, ktoré sa prieči účelu stavby.
6760 (2)  Ak je pozemok zaťažený záložným právom, možno ho zaťažiť právom stavby len so súhlasom záložného veriteľa; ak je záložných práv viac, len so súhlasom všetkých záložných veriteľov.
6762
§ 146
(1)  Platí, že právo stavby je nehnuteľná vec.
6764 (2)  Na stavbu, ktorá je súčasťou pozemku zaťaženého právom stavby, sa primerane použijú ustanovenia o nehnuteľnostiach.