www.NSOZ.sk
(zdroj)


6763 (1)  Platí, že právo stavby je nehnuteľná vec.
6764 (2)  Na stavbu, ktorá je súčasťou pozemku zaťaženého právom stavby, sa primerane použijú ustanovenia o nehnuteľnostiach.
6766
Druhý oddiel
Vznik práva stavby
§ 147
(1)   Právo stavby vzniká na základe písomnej zmluvy, vydržaním, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, ak je to prípustné, ako aj z ďalších dôvodov uvedených v tomto zákone.
6771 (2)  Ak sa právo stavby zriaďuje na základe zmluvy, vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6772
má názor:  

§ 148
(1)  Právo stavby je právom dočasným a možno ho zriadiť najdlhšie na 100 rokov.
6774 (2)  Ak stavebník nadobudol právo stavby vydržaním, nadobúda ho najdlhšie na 50 rokov; ak sú na to spravodlivé dôvody, môže súd na návrh dotknutej strany dobu, na ktorú je právo stavby zriadené, skrátiť alebo predĺžiť, najviac však na dobu podľa ods. 1.
6777 (3)  Posledný deň doby, na ktorú je právo stavby zriadené, musí vyplývať zo zápisu vo verejnom zozname.
6779
6780
6781