www.NSOZ.sk
(zdroj)


6772
§ 148
(1)  Právo stavby je právom dočasným a možno ho zriadiť najdlhšie na 100 rokov.
6774 (2)  Ak stavebník nadobudol právo stavby vydržaním, nadobúda ho najdlhšie na 50 rokov; ak sú na to spravodlivé dôvody, môže súd na návrh dotknutej strany dobu, na ktorú je právo stavby zriadené, skrátiť alebo predĺžiť, najviac však na dobu podľa ods. 1.
6777 (3)  Posledný deň doby, na ktorú je právo stavby zriadené, musí vyplývať zo zápisu vo verejnom zozname.
6779
6780
6781
má názor:  

6782 (4)  Ak viazne k pozemku zaťaženému právom stavby aj právo tretej osoby, zapísané vo verejnom zozname za právom stavby, možno dobu trvania práva stavby predĺžiť len so súhlasom osoby, v prospech ktorej je toto právo zapísané.
6785
§ 149
Ak zmluva o zriadení práva stavby obsahuje rozväzovaciu podmienku, neprihliada sa na ňu.
6787
Tretí oddiel
Práva a povinnosti
§ 150
(1)  Stavebník má k stavbe v rozsahu práva stavby rovnaké práva ako vlastník.