www.NSOZ.sk
(zdroj)


6778 zozname.
6779
6780
6781
6782 (4)  Ak viazne k pozemku zaťaženému právom stavby aj právo tretej osoby, zapísané vo verejnom zozname za právom stavby, možno dobu trvania práva stavby predĺžiť len so súhlasom osoby, v prospech ktorej je toto právo zapísané.
6785
§ 149
Ak zmluva o zriadení práva stavby obsahuje rozväzovaciu podmienku, neprihliada sa na ňu.
6787
má názor:  

Tretí oddiel
Práva a povinnosti
§ 150
(1)  Stavebník má k stavbe v rozsahu práva stavby rovnaké práva ako vlastník.
6791 (2)  Vo vzťahu k pozemku, na ktorom viazne právo stavby, má stavebník popri práve stavby aj práva požívateľa, ak sa nedohodlo inak.
6793
§ 151
(1)  Zmluva môže stavebníkovi uložiť povinnosť, aby stavbu postavil do určitej doby.
6795 (2)  Stavebník má povinnosť udržiavať stavbu v dobrom stave a poistiť ju na vlastné náklady, ak sa nedohodlo inak.