www.NSOZ.sk
(zdroj)


6786 Ak zmluva o zriadení práva stavby obsahuje rozväzovaciu podmienku, neprihliada sa na ňu.
6787
Tretí oddiel
Práva a povinnosti
§ 150
(1)  Stavebník má k stavbe v rozsahu práva stavby rovnaké práva ako vlastník.
6791 (2)  Vo vzťahu k pozemku, na ktorom viazne právo stavby, má stavebník popri práve stavby aj práva požívateľa, ak sa nedohodlo inak.
6793
§ 151
(1)  Zmluva môže stavebníkovi uložiť povinnosť, aby stavbu postavil do určitej doby.
6795
má názor:  

(2)  Stavebník má povinnosť udržiavať stavbu v dobrom stave a poistiť ju na vlastné náklady, ak sa nedohodlo inak.
6797 (3)  Vlastník pozemku si môže dohodou so stavebníkom vyhradiť právo udeliť súhlas s určitým faktickým konaním alebo právnymi úkonmi stavebníka; súhlas s právnymi úkonmi však môže odoprieť len ak by mu konanie stavebníka bolo na ujmu.
6800
§ 152
(1)  Právo stavby možno previesť na iného.
6802 (2)  Ak sa prevádza právo stavby, má vlastník pozemku predkupné právo k právu stavby. Ak sa prevádza vlastnícke právo k pozemku, ktorý je zaťažený právom stavby, má stavebník predkupné právo k pozemku.