www.NSOZ.sk
(zdroj)


6793
§ 151
(1)  Zmluva môže stavebníkovi uložiť povinnosť, aby stavbu postavil do určitej doby.
6795 (2)  Stavebník má povinnosť udržiavať stavbu v dobrom stave a poistiť ju na vlastné náklady, ak sa nedohodlo inak.
6797 (3)  Vlastník pozemku si môže dohodou so stavebníkom vyhradiť právo udeliť súhlas s určitým faktickým konaním alebo právnymi úkonmi stavebníka; súhlas s právnymi úkonmi však môže odoprieť len ak by mu konanie stavebníka bolo na ujmu.
6800
§ 152
(1)  Právo stavby možno previesť na iného.
6802
má názor:  

(2)  Ak sa prevádza právo stavby, má vlastník pozemku predkupné právo k právu stavby. Ak sa prevádza vlastnícke právo k pozemku, ktorý je zaťažený právom stavby, má stavebník predkupné právo k pozemku.
6805
§ 153
(1)   Právo stavby možno zaťažiť.
6807
6808
6809
6810 (2)  Ak si vlastník pozemku dohodou so stavebníkom vyhradí, že k zaťaženiu práva stavby je potrebný jeho súhlas, je výhrada účinná zápisom do verejného zoznamu.