www.NSOZ.sk
(zdroj)


6833
6834
6835
6836 (1)   Pri zániku práva stavby je vlastník pozemku povinný poskytnúť stavebníkovi za stavbu náhradu.
6838 (2)   Ak právo stavby zaniklo uplynutím doby a ak nebolo dohodnuté inak, výška náhrady sa rovná polovici trhovej ceny, ktorú mala stavba v čase zániku práva stavby.
6840 (3)   Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nepoužijú, ak bolo dohodnuté, že za stavbu sa náhrada neposkytne.
6842
má názor:  

Druhý diel
Vecné bremená
Všeobecné ustanovenia
§ 159
Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci (povinný z vecného bremena) v prospech iného (oprávnený z vecného bremena) niečo strpieť alebo sa niečoho zdržať (služobnosti), alebo niečo konať (reálne bremená).
6849
§ 160
(1)  Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom inej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.