www.NSOZ.sk
(zdroj)


6853 prechodom na nadobúdateľa.
6854 (3)  Vecné bremeno, ktoré patrí určitej osobe, nemožno previesť a zaniká najneskôr smrťou alebo zánikom oprávneného z vecného bremena.
6856
§ 161
Vznik vecných bremien
6858 (1)  Vecné bremeno vzniká na základe písomnej zmluvy, dedením, vydržaním, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, ak to právny predpis pripúšťa, ako aj z iných dôvodov ustanovených právnymi predpismi.
6861
6862
má názor:  

6863
6864 (2)  Ak sa vecné bremeno zriaďuje na základe zmluvy, vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6865
§ 162
(1)  Vecné bremeno sa nadobúda za odplatu alebo bezodplatne; v pochybnostiach sa predpokladá, že je zriadené bezodplatne.
6868 (2)  Ak sa vecné bremeno nadobudlo zo zákona alebo rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, má vlastník zaťaženej nehnuteľnosti právo na primeranú finančnú náhradu . Ak sa oprávnený a povinný z vecného bremena nedohodnú na výške náhrady, určí ju na návrh súd.
6871 Prihliadne pri tom najmä na rozsah obmedzenia povinného, povahu vecného bremena a na