www.NSOZ.sk
(zdroj)


6856
§ 161
Vznik vecných bremien
6858 (1)  Vecné bremeno vzniká na základe písomnej zmluvy, dedením, vydržaním, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, ak to právny predpis pripúšťa, ako aj z iných dôvodov ustanovených právnymi predpismi.
6861
6862
6863
6864 (2)  Ak sa vecné bremeno zriaďuje na základe zmluvy, vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6865
má názor:  

§ 162
(1)  Vecné bremeno sa nadobúda za odplatu alebo bezodplatne; v pochybnostiach sa predpokladá, že je zriadené bezodplatne.
6868 (2)  Ak sa vecné bremeno nadobudlo zo zákona alebo rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, má vlastník zaťaženej nehnuteľnosti právo na primeranú finančnú náhradu . Ak sa oprávnený a povinný z vecného bremena nedohodnú na výške náhrady, určí ju na návrh súd.
6871 Prihliadne pri tom najmä na rozsah obmedzenia povinného, povahu vecného bremena a na okolnosti, za ktorých vecné bremeno vzniklo.
6873 (3)  Priznaniu náhrady podľa ods. 2 nebráni, ak vecné bremeno, za ktoré sa náhrada poskytuje, zaniklo ešte pred rozhodnutím súdu.