www.NSOZ.sk
(zdroj)


6862
6863
6864 (2)  Ak sa vecné bremeno zriaďuje na základe zmluvy, vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6865
§ 162
(1)  Vecné bremeno sa nadobúda za odplatu alebo bezodplatne; v pochybnostiach sa predpokladá, že je zriadené bezodplatne.
6868 (2)  Ak sa vecné bremeno nadobudlo zo zákona alebo rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, má vlastník zaťaženej nehnuteľnosti právo na primeranú finančnú náhradu . Ak sa oprávnený a povinný z vecného bremena nedohodnú na výške náhrady, určí ju na návrh súd.
6871
má názor:  

Prihliadne pri tom najmä na rozsah obmedzenia povinného, povahu vecného bremena a na okolnosti, za ktorých vecné bremeno vzniklo.
6873 (3)  Priznaniu náhrady podľa ods. 2 nebráni, ak vecné bremeno, za ktoré sa náhrada poskytuje, zaniklo ešte pred rozhodnutím súdu.
6875
§ 163
K určitej nehnuteľnosti možno zriadiť viac vecných bremien, ak novšie vecné bremeno nie je na ujmu vecného bremena, ktoré vzniklo skôr.
6878 Obsah vecných bremien
6879
§ 164
(1)  Vecné bremeno zahrňuje všetko, čo je na jeho výkon potrebné.