www.NSOZ.sk
(zdroj)


6880 (1)  Vecné bremeno zahrňuje všetko, čo je na jeho výkon potrebné.
6881 (2)  Ak nebol obsah alebo rozsah vecného bremena presne vymedzený, posúdi sa podľa účelu, na ktorý bolo vecné bremeno zriadené a podľa zvyklostí.
6883 (3)  Pri pochybnosti platí, že vlastník zaťaženej nehnuteľnosti je obmedzený vecným bremenom skôr menej ako viac.
6885
§ 165
Ak sa strany nedohodli inak, je oprávnený z vecného bremena povinný znášať náklady spojené s užívaním, zachovaním a bežnými opravami veci, na ktorej viazne vecné bremeno, ak však túto vec užíva čo i len sčasti aj jej vlastník, je povinný znášať tieto náklady pomerne.
6889
má názor:  

6890
6891
6892 Osobitné ustanovenia o niektorých právach zodpovedajúcich vecným bremenám
§ 166
Právami zodpovedajúcimi vecným bremenám sú najmä právo užívať a požívať cudziu nehnuteľnosť, právo brať vodu zo studne na cudzom pozemku, právo prechodu alebo prejazdu cez cudzí pozemok, právo odvádzať dažďovú vodu na cudzí pozemok, právo zriadiť alebo viesť inžinierske siete na cudzom pozemku, právo oprieť stavbu o cudziu stavbu, právo umiestniť stavbu na cudzej stavbe, právo na vecné a peňažné plnenie alebo na plnenie prácou