www.NSOZ.sk
(zdroj)


683
684
685
686   Navrhuje   sa   rozlišovať   medzi   verejným   zoznamom   a   verejným   registrom   podľa   toho,   čo   je   hlavným predmetom  ich  evidencie  –  do  registrov  sa  zapisujú  „osoby“,  do  zoznamov  „práva  k  veci“,  tomu  bude  potrebné prispôsobiť   aj   osobitné   právne   predpisy   (verejný   zoznam   =   napr.   kataster   nehnuteľností,   register   záložných práv  a  pod.,  verejný  register  =  napr.  obchodný  register,  register  združení,  register  správcov,    a  pod.)
691
692
má názor:  

693 (3) Právnická osoba zriadená zriaďovateľskou listinou vydanou orgánom verejnej moci formou rozhodnutia, vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak z rozhodnutia nevyplýva neskorší deň jej vzniku.
696
697
§ 70
699
Konanie pred vznikom právnickej osoby
701 (1)  Vo veciach súvisiacich so vznikom právnickej osoby koná voči orgánom verejnej správy