www.NSOZ.sk
(zdroj)


6914 v rozsahu, v ktorom náklady presahujú úžitok prináležiaci vlastníkovi, alebo musí užívanie veci zanechať.
6916
§ 170
6918
6919
6920 Požívateľ má popri práve užívať vec aj právo na výnos a plody cudzej veci; pri jej užívaní je však povinný uchovávať jej podstatu. Na skrytú vec nájdenú v pozemku požívateľovi právo nevznikne.
6923
má názor:  

§ 171
Požívateľ je povinný udržiavať vec v stave, v akom ju prevzal. Ak sa na tom strany dohodnú, je povinný znášať aj náklady na obvyklé poistenie veci proti škodám. Ak sa riadnym užívaním zmenší hodnota veci bez zavinenia požívateľa, nie je požívateľ povinný škodu nahradiť.
6927
§ 172
Vlastníkovi veci patria všetky plody, ktoré ku dňu skončenia požívania neboli oddelené od plodonosnej veci. Vlastník je však povinný nahradiť požívateľovi to, čo na ne vynaložil podľa ustanovení o oprávnenom držiteľovi (§ 8 a nasl.).
6931
§ 173
Právo užívať byt