www.NSOZ.sk
(zdroj)


6922 nevznikne.
6923
§ 171
Požívateľ je povinný udržiavať vec v stave, v akom ju prevzal. Ak sa na tom strany dohodnú, je povinný znášať aj náklady na obvyklé poistenie veci proti škodám. Ak sa riadnym užívaním zmenší hodnota veci bez zavinenia požívateľa, nie je požívateľ povinný škodu nahradiť.
6927
§ 172
Vlastníkovi veci patria všetky plody, ktoré ku dňu skončenia požívania neboli oddelené od plodonosnej veci. Vlastník je však povinný nahradiť požívateľovi to, čo na ne vynaložil podľa ustanovení o oprávnenom držiteľovi (§ 8 a nasl.).
6931
má názor:  

§ 173
Právo užívať byt
6933 (1)  Ak bolo obsahom vecného bremena právo užívať byt alebo jeho časť, predpokladá sa, že ide o právo užívať byt alebo jeho časť pre vlastnú potrebu oprávneného z vecného bremena a členov jeho domácnosti, ak nebolo dohodnuté inak.
6936 (2)  Vlastník domu má právo voľne nakladať so všetkými časťami domu, na ktoré sa právo užívania podľa ods. 1 nevzťahuje.
6938
§ 174
Právo cesty
6940 Ak vlastník nehnuteľnosti trvale potrebuje prechod alebo prejazd cez priľahlý cudzí pozemok,