www.NSOZ.sk
(zdroj)


6927
§ 172
Vlastníkovi veci patria všetky plody, ktoré ku dňu skončenia požívania neboli oddelené od plodonosnej veci. Vlastník je však povinný nahradiť požívateľovi to, čo na ne vynaložil podľa ustanovení o oprávnenom držiteľovi (§ 8 a nasl.).
6931
§ 173
Právo užívať byt
6933 (1)  Ak bolo obsahom vecného bremena právo užívať byt alebo jeho časť, predpokladá sa, že ide o právo užívať byt alebo jeho časť pre vlastnú potrebu oprávneného z vecného bremena a členov jeho domácnosti, ak nebolo dohodnuté inak.
6936
má názor:  

(2)  Vlastník domu má právo voľne nakladať so všetkými časťami domu, na ktoré sa právo užívania podľa ods. 1 nevzťahuje.
6938
§ 174
Právo cesty
6940 Ak vlastník nehnuteľnosti trvale potrebuje prechod alebo prejazd cez priľahlý cudzí pozemok, pretože prístup k svojej nehnuteľnosti nemožno zabezpečiť inak, môže súd na návrh vlastníka nehnuteľnosti zriadiť za primeranú náhradu v jeho prospech vecné bremeno, obsahom ktorého je právo cesty cez priľahlý pozemok.
6944
§ 175