www.NSOZ.sk
(zdroj)


687 predmetom  ich  evidencie  –  do  registrov  sa  zapisujú  „osoby“,  do  zoznamov  „práva  k  veci“,  tomu  bude  potrebné prispôsobiť   aj   osobitné   právne   predpisy   (verejný   zoznam   =   napr.   kataster   nehnuteľností,   register   záložných práv  a  pod.,  verejný  register  =  napr.  obchodný  register,  register  združení,  register  správcov,    a  pod.)
691
692
693 (3) Právnická osoba zriadená zriaďovateľskou listinou vydanou orgánom verejnej moci formou rozhodnutia, vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak z rozhodnutia nevyplýva neskorší deň jej vzniku.
696
má názor:  

697
§ 70
699
Konanie pred vznikom právnickej osoby
701 (1)  Vo veciach súvisiacich so vznikom právnickej osoby koná voči orgánom verejnej správy osoba určená v zakladateľskej listine ako jej štatutárny orgán, inak zakladateľ, ak je ich viac, konajú spoločne. Návrh na zápis právnickej osoby sa musí podať najneskôr do 60 dní od podpisu zakladateľskej listiny, ibaže zákon ustanoví inak.
705 (2)  Osoby, ktoré konajú v mene právnickej osoby pred jej vznikom, sú z tohto konania