www.NSOZ.sk
(zdroj)


6973 Ak vecné bremeno spočíva v opakovanom plnení a ak sa vlastnícke právo k zaťaženej veci zmenilo, môže oprávnená osoba žiadať zadržanú dávku alebo jej náhradu od predchádzajúceho vlastníka alebo nového vlastníka, s ohľadom na čas, kedy sa stala dávka splatnou.
6976
6977
6978
6979
§ 178
Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na nepeňažnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto nepeňažného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.
6982
má názor:  

Zánik vecných bremien
6983
§ 179
Vecné bremeno zanikne, ak uplynula doba, na ktorú bolo zriadené.
6985
§ 180
Vecné bremeno zaniká na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. K zániku vecného bremena sa vyžaduje zápis do verejného zoznamu.
6989
§ 181
Vecné bremeno môže zaniknúť aj rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci alebo zo zákona.