www.NSOZ.sk
(zdroj)


6980 Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na nepeňažnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto nepeňažného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.
6982 Zánik vecných bremien
6983
§ 179
Vecné bremeno zanikne, ak uplynula doba, na ktorú bolo zriadené.
6985
§ 180
Vecné bremeno zaniká na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. K zániku vecného bremena sa vyžaduje zápis do verejného zoznamu.
6989
má názor:  

§ 181
Vecné bremeno môže zaniknúť aj rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci alebo zo zákona.
6992
§ 182
Vecné bremeno zaniká tiež splynutím práv a povinností vyplývajúcich z vecného bremena u toho istého subjektu, ak z povahy vecného bremena nevyplýva niečo iné.
6995
§ 183
(1)  Súd zruší vecné bremeno, ak nastali také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu využívaniu jeho nehnuteľnosti; súd nezruší vecné bremeno, ak ide len o prechodnú nemožnosť.