www.NSOZ.sk
(zdroj)


6990 Vecné bremeno môže zaniknúť aj rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci alebo zo zákona.
6992
§ 182
Vecné bremeno zaniká tiež splynutím práv a povinností vyplývajúcich z vecného bremena u toho istého subjektu, ak z povahy vecného bremena nevyplýva niečo iné.
6995
§ 183
(1)  Súd zruší vecné bremeno, ak nastali také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu využívaniu jeho nehnuteľnosti; súd nezruší vecné bremeno, ak ide len o prechodnú nemožnosť.
6999
má názor:  

(2)  Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi povinnosťou povinného z vecného bremena a výhodou oprávneného z vecného bremena, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno obmedzuje alebo zrušuje.
7002
7003
7004
7005
Tretí diel
Záložné právo
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia