www.NSOZ.sk
(zdroj)


6994 u toho istého subjektu, ak z povahy vecného bremena nevyplýva niečo iné.
6995
§ 183
(1)  Súd zruší vecné bremeno, ak nastali také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu využívaniu jeho nehnuteľnosti; súd nezruší vecné bremeno, ak ide len o prechodnú nemožnosť.
6999 (2)  Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi povinnosťou povinného z vecného bremena a výhodou oprávneného z vecného bremena, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno obmedzuje alebo zrušuje.
7002
7003
má názor:  

7004
7005
Tretí diel
Záložné právo
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
7010
§ 184
Záložné právo zabezpečuje pohľadávku a jej príslušenstvo najmä tým, že oprávňuje záložného veriteľa, aby sa uspokojil z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh“) do výšky