www.NSOZ.sk
(zdroj)


7006
Záložné právo
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
7010
§ 184
Záložné právo zabezpečuje pohľadávku a jej príslušenstvo najmä tým, že oprávňuje záložného veriteľa, aby sa uspokojil z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh“) do výšky zabezpečenej pohľadávky, ak táto nie je riadne a včas splnená.
7014
7015
má názor:  

§ 185
Záložné právo, ktoré patrí záložnému veriteľovi, obmedzuje vlastníka založenej veci (záložcu) v rozsahu, ktorý stanovuje záložná zmluva, zákon, rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
7019
§ 186
Dohoda zakazujúca zriadiť záložné právo, je voči tretím osobám neúčinná, to neplatí, ak je tento zákaz zapísaný do verejného zoznamu.
7022
§ 187
Záloh
7024 (1) Zálohom môže byť každá vec, s ktorou možno obchodovať. Zálohom môže byť vždy len