www.NSOZ.sk
(zdroj)


7013 zabezpečenej pohľadávky, ak táto nie je riadne a včas splnená.
7014
7015
§ 185
Záložné právo, ktoré patrí záložnému veriteľovi, obmedzuje vlastníka založenej veci (záložcu) v rozsahu, ktorý stanovuje záložná zmluva, zákon, rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
7019
§ 186
Dohoda zakazujúca zriadiť záložné právo, je voči tretím osobám neúčinná, to neplatí, ak je tento zákaz zapísaný do verejného zoznamu.
7022
má názor:  

§ 187
Záloh
7024 (1) Zálohom môže byť každá vec, s ktorou možno obchodovať. Zálohom môže byť vždy len celá vec alebo spoluvlastnícky podiel k nej.
7026 (2) Záložné právo možno zriadiť aj k veci, ku ktorej vznikne vlastnícke právo záložcovi až v budúcnosti. Ak je taká vec zapísaná vo verejnom zozname, zapíše sa k nej záložné právo len so súhlasom jej vlastníka.
7029
7030
7031