www.NSOZ.sk
(zdroj)


7057 nadobúdateľa pohľadávky.
7058 (2) Ak dôjde k prevodu časti zabezpečenej pohľadávky na inú osobu, stáva sa táto osoba tiež záložným veriteľom v časti prevedenej pohľadávky spolu s pôvodným záložným veriteľom (postupcom), ak nie je dohodnuté inak. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záložného práva
7062
7063
7064 vykonáva voči záložcovi každý zo záložných veriteľov samostatne v rozsahu týkajúcom sa svojej pohľadávky.
7066
má názor:  

(3) Postavenie pôvodného záložného veriteľa v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok z výkonu záložného práva sa prevodom časti zabezpečenej pohľadávky podľa ods.
7068 2 nemení.
7069 (4) Uspokojením prevedenej časti pohľadávky alebo zostávajúcej časti neprevedenej pohľadávky záložné právo zabezpečujúce zvyšnú časť pôvodnej pohľadávky nezaniká a právo druhého záložného veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej časti zabezpečenej pohľadávky ostáva nedotknuté.
7073
Druhý oddiel
Vznik záložného práva
§ 191