www.NSOZ.sk
(zdroj)


7060 (postupcom), ak nie je dohodnuté inak. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záložného práva
7062
7063
7064 vykonáva voči záložcovi každý zo záložných veriteľov samostatne v rozsahu týkajúcom sa svojej pohľadávky.
7066 (3) Postavenie pôvodného záložného veriteľa v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok z výkonu záložného práva sa prevodom časti zabezpečenej pohľadávky podľa ods.
7068 2 nemení.
7069
má názor:  

(4) Uspokojením prevedenej časti pohľadávky alebo zostávajúcej časti neprevedenej pohľadávky záložné právo zabezpečujúce zvyšnú časť pôvodnej pohľadávky nezaniká a právo druhého záložného veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej časti zabezpečenej pohľadávky ostáva nedotknuté.
7073
Druhý oddiel
Vznik záložného práva
§ 191
Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci alebo zákonom.
7078
§ 192