www.NSOZ.sk
(zdroj)


7081 (2)   Záložné právo k nehnuteľnej veci, ktorá nie je zapísaná do verejného zoznamu, v ktorom sa evidujú nehnuteľnosti, ako aj záložné právo k podniku alebo inej hromadnej veci, vznikne zápisom do verejného zoznamu určeného na registráciu záložných práv podľa osobitného predpisu.6
7085
§ 193
(1)  Záložné právo k hnuteľnej veci vzniká odovzdaním veci záložnému veriteľovi. Ak o to záložca požiada, vydá mu veriteľ potvrdenie (záložný list), v ktorom záloh popíše tak, aby bol dostatočne odlíšený od iných vecí.
7089
7090
má názor:  

7091 NCRzp (mal by byť označený ako verejný zoznam“) podľa Notárskeho poriadku.
7092
7093
7094
7095 (2)   Záložné právo k hnuteľnej veci vznikne aj tým, že záložca alebo záložný veriteľ odovzdá záloh tretej osobe do úschovy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Náklady s tým spojené znáša záložca, ak nie je dohodnuté inak.
7098 (3)   Záložné právo k hnuteľnej veci, ktoré nevzniklo odovzdaním podľa ods. 1 a 2, môže vzniknúť zápisom do verejného zoznamu zriadeného na registráciu záložných práv podľa