www.NSOZ.sk
(zdroj)


7084 predpisu.6
7085
§ 193
(1)  Záložné právo k hnuteľnej veci vzniká odovzdaním veci záložnému veriteľovi. Ak o to záložca požiada, vydá mu veriteľ potvrdenie (záložný list), v ktorom záloh popíše tak, aby bol dostatočne odlíšený od iných vecí.
7089
7090
7091 NCRzp (mal by byť označený ako verejný zoznam“) podľa Notárskeho poriadku.
7092
7093
má názor:  

7094
7095 (2)   Záložné právo k hnuteľnej veci vznikne aj tým, že záložca alebo záložný veriteľ odovzdá záloh tretej osobe do úschovy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Náklady s tým spojené znáša záložca, ak nie je dohodnuté inak.
7098 (3)   Záložné právo k hnuteľnej veci, ktoré nevzniklo odovzdaním podľa ods. 1 a 2, môže vzniknúť zápisom do verejného zoznamu zriadeného na registráciu záložných práv podľa osobitného predpisu, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
7101 (4)   Ak vzniklo záložné právo na hnuteľnú vec odovzdaním veci záložnému veriteľovi alebo tretej osobe podľa ods. 1 a 2, môže byť takto vzniknuté záložné právo kedykoľvek počas