www.NSOZ.sk
(zdroj)


7089
7090
7091 NCRzp (mal by byť označený ako verejný zoznam“) podľa Notárskeho poriadku.
7092
7093
7094
7095 (2)   Záložné právo k hnuteľnej veci vznikne aj tým, že záložca alebo záložný veriteľ odovzdá záloh tretej osobe do úschovy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Náklady s tým spojené znáša záložca, ak nie je dohodnuté inak.
7098
má názor:  

(3)   Záložné právo k hnuteľnej veci, ktoré nevzniklo odovzdaním podľa ods. 1 a 2, môže vzniknúť zápisom do verejného zoznamu zriadeného na registráciu záložných práv podľa osobitného predpisu, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
7101 (4)   Ak vzniklo záložné právo na hnuteľnú vec odovzdaním veci záložnému veriteľovi alebo tretej osobe podľa ods. 1 a 2, môže byť takto vzniknuté záložné právo kedykoľvek počas trvania záložného práva zapísané do verejného zoznamu; v takom prípade musí mať zmluva o zriadení záložného práva písomnú formu.
7105
7106
Zápis záložného práva
§ 194