www.NSOZ.sk
(zdroj)


7104 o zriadení záložného práva písomnú formu.
7105
7106
Zápis záložného práva
§ 194
(1) Žiadosť o zápis záložného práva do verejného zoznamu podáva záložca alebo záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak záložné právo vzniká na základe písomnej zmluvy, vykoná sa zápis na základe tejto zmluvy. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, vykoná sa zápis na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu verejnej moci, na základe ktorého sa záložné právo zriadilo.
7113
má názor:  

(2) Ak sa do verejného zoznamu zapisuje záložné právo, ktoré zabezpečuje budúcu alebo podmienenú pohľadávku, ktorá v čase registrácie alebo zápisu záložného práva ešte neexistuje, záložné právo sa zapíše do verejného zoznamu aj s poznámkou, že sa zabezpečuje budúca alebo podmienená pohľadávka. Tento zápis sú zmluvné strany po vzniku pohľadávky povinné zmeniť v zmysle ust. § 195 tejto časti zákona. To platí aj pre prípad, ak je zrejmé, že pohľadávka nevznikne.
7119
§ 195
(1) Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní podať návrh na zápis zmeny v osobe záložcu do verejného zoznamu, ak sa na vznik záložného práva podľa tohto zákona vyžaduje jeho zápis do verejného zoznamu; za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne