www.NSOZ.sk
(zdroj)


7118 pohľadávka nevznikne.
7119
§ 195
(1) Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní podať návrh na zápis zmeny v osobe záložcu do verejného zoznamu, ak sa na vznik záložného práva podľa tohto zákona vyžaduje jeho zápis do verejného zoznamu; za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
7124 (2) Ak nastanú iné zmeny údajov týkajúce sa záložného práva, je osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná požiadať o zmenu zápisu vo verejnom
7127
má názor:  

7128
7129 zozname. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť záložca, ak zákon neustanovuje inak.
7131 (3) Povinnosť podľa odseku 2 splní povinná osoba bez zbytočného odkladu odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve. Ak sú povinné podať návrh na zápis zmeny údajov viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich; to neplatí, ak zákon neustanovuje, že návrh na registráciu zmeny údajov sú tieto osoby povinné podať spoločne.
7136 (4) Osoba, ktorá poruší povinnosti podľa odsekov 2 a 3, zodpovedá za škodu, ktorú tým