www.NSOZ.sk
(zdroj)


7138
§ 196
(1) Záložné právo zriadené k budúcej alebo podmienenej pohľadávke, ktorá v čase zriadenia ešte neexistuje, vzniká už zápisom záložného práva do verejného zoznamu, ak záložné právo nevzniká podľa ust. § 193 ods. 1 a 2.
7142 (2) Ak budúca alebo podmienená pohľadávka, na zabezpečenie ktorej vzniklo záložné právo podľa ods. 1 nevznikne, má sa za to, že záložné právo zriadené podľa ods. 1 nevzniklo. Záložné právo sa v takom prípade z verejného zoznamu vymaže na návrh záložného veriteľa alebo záložcu na základe listiny preukazujúcej neexistenciu pohľadávky alebo rozhodnutia súdu.
7146 Záložná zmluva
7147
má názor:  

§ 197
(1) Zmluva o zriadení záložného práva (ďalej len „záložná zmluva“) na hnuteľnú vec nemusí mať písomnú formu, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy.
7151 (2) V záložnej zmluve, ktorou sa zriaďuje záložné právo k veci zapísanej do verejného zoznamu, musí byť úradne osvedčený podpis záložcu.
7153
§ 198
(1) V záložnej zmluve sa musí určiť pohľadávka zabezpečená záložným právom a záloh.
7155 (2) V prípade, ak dôjde po uzavretí záložnej zmluvy medzi zmluvnými stranami k zvýšeniu výšky zabezpečenej pohľadávky bez zmeny rozsahu zabezpečenia, táto dohoda sa považuje za