www.NSOZ.sk
(zdroj)


706 zaviazané spoločne a nerozdielne. Ak schváli právnická osoba konanie v jej mene do troch mesiacov od vzniku právnickej osoby, platí, že z tohto konania je namiesto konajúcich osôb zaviazaná od počiatku. Právnická osoba bez zbytočného odkladu oznámi účastníkom záväzkových vzťahov schválenie týchto právnych úkonov.
710
711
§ 71
713
Vklady do majetku právnickej osoby
715
má názor:  

(1)  Vkladom zakladateľa do majetku právnickej osoby (vklad) je súhrn peňažných alebo nepeňažných prostriedkov, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do majetku právnickej osoby.
718 (2)  Splatené vklady spravuje osoba určená v zakladateľskej listine (správca vkladu).
719 Prevzatie vkladu správca vkladu písomne potvrdí. Ak uvedie v potvrdení vyššiu sumu, než je splatená, ručí za záväzky právnickej osoby až do výšky, v akej vklad nebol splatený.
722 (3)  Vlastnícke právo k vkladom prechádza na právnickú osobu dňom jeho vzniku.
723 Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda právnická osoba vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia správcu vkladov,