www.NSOZ.sk
(zdroj)


7144 právo sa v takom prípade z verejného zoznamu vymaže na návrh záložného veriteľa alebo záložcu na základe listiny preukazujúcej neexistenciu pohľadávky alebo rozhodnutia súdu.
7146 Záložná zmluva
7147
§ 197
(1) Zmluva o zriadení záložného práva (ďalej len „záložná zmluva“) na hnuteľnú vec nemusí mať písomnú formu, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy.
7151 (2) V záložnej zmluve, ktorou sa zriaďuje záložné právo k veci zapísanej do verejného zoznamu, musí byť úradne osvedčený podpis záložcu.
7153
má názor:  

§ 198
(1) V záložnej zmluve sa musí určiť pohľadávka zabezpečená záložným právom a záloh.
7155 (2) V prípade, ak dôjde po uzavretí záložnej zmluvy medzi zmluvnými stranami k zvýšeniu výšky zabezpečenej pohľadávky bez zmeny rozsahu zabezpečenia, táto dohoda sa považuje za
7158
7159
7160 zmluvu o zriadení nového záložného práva vzťahujúcom sa k zálohu v rozsahu prevyšujúcom pôvodne zabezpečenú pohľadávku. Túto dohodu sú zmluvné strany povinné registrovať vo verejnom zozname, ak tento zákon neustanovuje inak; ust. § 225 tejto časti zákona tým nie je