www.NSOZ.sk
(zdroj)


709 účastníkom záväzkových vzťahov schválenie týchto právnych úkonov.
710
711
§ 71
713
Vklady do majetku právnickej osoby
715 (1)  Vkladom zakladateľa do majetku právnickej osoby (vklad) je súhrn peňažných alebo nepeňažných prostriedkov, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do majetku právnickej osoby.
718
má názor:  

(2)  Splatené vklady spravuje osoba určená v zakladateľskej listine (správca vkladu).
719 Prevzatie vkladu správca vkladu písomne potvrdí. Ak uvedie v potvrdení vyššiu sumu, než je splatená, ručí za záväzky právnickej osoby až do výšky, v akej vklad nebol splatený.
722 (3)  Vlastnícke právo k vkladom prechádza na právnickú osobu dňom jeho vzniku.
723 Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda právnická osoba vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia správcu vkladov, ktorého pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená. Na vklad, predmetom ktorého je pohľadávka sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
727 (4)  Ak právnická osoba nenadobudne právo, ktoré je predmetom vkladu v rozsahu, na