www.NSOZ.sk
(zdroj)


7202 (1) Neplatné sú dohody, podľa ktorých sa záložný veriteľ po splatnosti zabezpečenej pohľadávky nebude domáhať uspokojenia zo zálohu.
7204 (2) Pokiaľ zabezpečená pohľadávka nie je splatná, je neplatná dohoda, podľa ktorej môže veriteľ speňažiť záloh za ľubovoľnú cenu, alebo že ho môže za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu nadobudnúť do svojho vlastníctva.
7207 (3) Dohoda s obsahom uvedeným v odseku 2, bez ohľadu na to, či bola dojednaná pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky alebo po jej splatnosti, je neplatná, ak záložcom, či záložným dlžníkom je spotrebiteľ; to neplatí ak je spotrebiteľom aj záložný veriteľ.
7210 .
7211
má názor:  

§ 205
Vznik záložného práva k budúcemu zálohu
7213 (1) Záložné právo k veci, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, alebo ktorá vznikne v budúcnosti, alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, vznikne momentom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci alebo nadobudnutím iného práva záložcom; to neplatí ak záložné právo, na vznik ktorého sa vyžaduje zápis do verejného zoznamu, nebolo pred tým,
7218
7219
7220 ako záložca nadobudol k veci vlastnícke právo alebo iné právo podľa predchádzajúcej vety