www.NSOZ.sk
(zdroj)


7210 .
7211
§ 205
Vznik záložného práva k budúcemu zálohu
7213 (1) Záložné právo k veci, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, alebo ktorá vznikne v budúcnosti, alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, vznikne momentom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci alebo nadobudnutím iného práva záložcom; to neplatí ak záložné právo, na vznik ktorého sa vyžaduje zápis do verejného zoznamu, nebolo pred tým,
7218
7219
má názor:  

7220 ako záložca nadobudol k veci vlastnícke právo alebo iné právo podľa predchádzajúcej vety v tomto zozname zapísané.
7222 (2) Ak sa vyžaduje k vzniku záložného práva zápis do verejného zoznamu a ak tam bolo zapísané budúce záložné právo, vznikne záložné právo nadobudnutím vlastníckeho práva k veci záložcom.
7225
§ 206
Vznik záložného práva na základe dedičskej dohody
7227 Záložné právo zriadené dohodou o vysporiadaní dedičstva, ktorú dedičia uzavrú v rámci dedičského konania, vzniká zápisom do verejného registra na základe právoplatného