www.NSOZ.sk
(zdroj)


7221 v tomto zozname zapísané.
7222 (2) Ak sa vyžaduje k vzniku záložného práva zápis do verejného zoznamu a ak tam bolo zapísané budúce záložné právo, vznikne záložné právo nadobudnutím vlastníckeho práva k veci záložcom.
7225
§ 206
Vznik záložného práva na základe dedičskej dohody
7227 Záložné právo zriadené dohodou o vysporiadaní dedičstva, ktorú dedičia uzavrú v rámci dedičského konania, vzniká zápisom do verejného registra na základe právoplatného rozhodnutím súdu, ktorým sa táto dohoda schvaľuje.
7230
má názor:  

§ 207
Vznik záložného práva rozhodnutím orgánu verejnej moci (1) Záložné právo zriadené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci vzniká vykonateľnosťou tohto rozhodnutia, ak v ňom nie je stanovená neskoršia doba. Ak je však k vzniku záložného práva potrebný zápis do verejného zoznamu, vzniká záložné právo až zápisom do tohto zoznamu.
7236 (2) Orgán verejnej moci môže zriadiť záložného právo k nehnuteľnej veci aj inou formou ako rozhodnutím, ak tak upravuje osobitný predpis.7 V takom prípade sa na vznik záložného práva primerane použije ust. § 192.
7239
§ 208