www.NSOZ.sk
(zdroj)


7227 Záložné právo zriadené dohodou o vysporiadaní dedičstva, ktorú dedičia uzavrú v rámci dedičského konania, vzniká zápisom do verejného registra na základe právoplatného rozhodnutím súdu, ktorým sa táto dohoda schvaľuje.
7230
§ 207
Vznik záložného práva rozhodnutím orgánu verejnej moci (1) Záložné právo zriadené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci vzniká vykonateľnosťou tohto rozhodnutia, ak v ňom nie je stanovená neskoršia doba. Ak je však k vzniku záložného práva potrebný zápis do verejného zoznamu, vzniká záložné právo až zápisom do tohto zoznamu.
7236
má názor:  

(2) Orgán verejnej moci môže zriadiť záložného právo k nehnuteľnej veci aj inou formou ako rozhodnutím, ak tak upravuje osobitný predpis.7 V takom prípade sa na vznik záložného práva primerane použije ust. § 192.
7239
§ 208
Vznik zákonného záložného práva
7241 (1) Na základe zákona vznikne záložné právo vtedy, ak nastane právna skutočnosť, s ktorou zákon priamo spája vznik záložného práva k určitým veciam. Výnimočne vznikne záložné právo aj okamihom nadobudnutia účinnosti príslušného zákona.
7244 (2) Ak sa pre vznik zákonného záložného práva k určitej veci vyžaduje zápis do verejného zoznamu, zapíše sa záložné právo do verejného zoznamu na návrh záložného veriteľa po