www.NSOZ.sk
(zdroj)


7232 (1) Záložné právo zriadené rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci vzniká vykonateľnosťou tohto rozhodnutia, ak v ňom nie je stanovená neskoršia doba. Ak je však k vzniku záložného práva potrebný zápis do verejného zoznamu, vzniká záložné právo až zápisom do tohto zoznamu.
7236 (2) Orgán verejnej moci môže zriadiť záložného právo k nehnuteľnej veci aj inou formou ako rozhodnutím, ak tak upravuje osobitný predpis.7 V takom prípade sa na vznik záložného práva primerane použije ust. § 192.
7239
§ 208
Vznik zákonného záložného práva
7241
má názor:  

(1) Na základe zákona vznikne záložné právo vtedy, ak nastane právna skutočnosť, s ktorou zákon priamo spája vznik záložného práva k určitým veciam. Výnimočne vznikne záložné právo aj okamihom nadobudnutia účinnosti príslušného zákona.
7244 (2) Ak sa pre vznik zákonného záložného práva k určitej veci vyžaduje zápis do verejného zoznamu, zapíše sa záložné právo do verejného zoznamu na návrh záložného veriteľa po splnení podmienok podľa odseku 1.
7247
7248
7249 Exekučný poriadok. Tento odsek je o exekučnom záložnom práve, ktoré sa predpokladáme rušiť nebude.
7250