www.NSOZ.sk
(zdroj)


7277 lehoty splatnou tá časť pohľadávky záložného veriteľa, ktorá nie je zabezpečená.
7278
§ 211
7280
7281
7282 Ak bolo záložné právo zriadené k nehnuteľnej veci, osobou oprávnenou užívať túto nehnuteľnosť ostáva záložca, ktorý má právo aj na plody a výnosy, to neplatí, ak sa záložca so záložným veriteľom dohodol inak. Pri užívaní nehnuteľnej veci nesmie záložca meniť podstatu veci a uskutočňovať na veci stavebné úpravy bez súhlasu záložného veriteľa.
7286
má názor:  

7287
§ 212
(1) Ak bol záloh odovzdaný záložnému veriteľovi, je záložný veriteľ povinný jemu zverený záloh starostlivo opatrovať, chrániť ho pred poškodením, stratou a zničením. Ak v dôsledku plnenia týchto povinností vzniknú záložnému veriteľovi náklady, má právo žiadať od záložcu ich náhradu.
7292 (2) Záložný veriteľ môže záloh užívať, len ak na to dá záložca výslovný súhlas.
7293 (3) Záložný veriteľ, ktorý má záloh u seba, nie je počas doby trvania záložného práva povinný záloh vydať.
7295 (4) Plody a úžitky (výnosy) založenej veci patria záložcovi, ak sa zmluvné strany nedohodli