www.NSOZ.sk
(zdroj)


7314 osobe určenej záložným veriteľom, ak záložný veriteľ poisťovateľovi včas preukáže, že vec je zaťažená záložným právom, alebo ak jej to včas oznámi záložca. S plnením prijatým od poisťovateľa naloží záložný veriteľ spôsobom uvedeným v ods. 2.
7317 (2) Záložný veriteľ je oprávnený zadržať plnenie z poistnej zmluvy a uspokojiť sa z neho, ak nebude zabezpečená pohľadávka riadne a včas splnená, ibaže záložná zmluva určuje inak.
7319 Všetko, čo prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, je povinný záložný veriteľ vydať záložcovi bez zbytočného odkladu po odpočítaní nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s výkonom záložného práva.
7322
7323
má názor:  

Štvrtý oddiel
Výkon záložného práva
§ 215
(1) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva tým, že sa uspokojí buď spôsobom dohodnutým v zmluve alebo predajom zálohu na verejnej dražbe alebo predajom zálohu podľa osobitného predpisu8; výkon záložného práva možno začať aj vtedy, keď zabezpečená pohľadávka je už premlčaná.
7330 (2) Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno začať iba vtedy, ak je oprávneným záložný veriteľ, alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo exekúciou súhlasí. Ak na zálohu viazne viac záložných práv, súhlas podľa predchádzajúcej