www.NSOZ.sk
(zdroj)


7330 (2) Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno začať iba vtedy, ak je oprávneným záložný veriteľ, alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo exekúciou súhlasí. Ak na zálohu viazne viac záložných práv, súhlas podľa predchádzajúcej vety musia dať všetci záložní veritelia.
7334
§ 216
(1) Záložný veriteľ má voči záložcovi právo na náhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri výkone záložného práva. Výška nákladov musí byť primeraná vzhľadom na čas, miesto, celkovú dĺžku a zvolený spôsob výkonu záložného práva.
7338 (2) Pri výkone záložného práva koná záložný veriteľ v mene záložcu.
7339
má názor:  

§ 217
7341
7342 Exekučný poriadok.
7343
7344
7345
7346 (1) Ak je na zabezpečenie tej istej pohľadávky zriadené záložné právo k viacerým samostatným zálohom, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z ktoréhokoľvek zálohu, ktorý postačuje na uspokojenie pohľadávky, inak zo všetkých zálohov.