www.NSOZ.sk
(zdroj)


7332 exekúciou súhlasí. Ak na zálohu viazne viac záložných práv, súhlas podľa predchádzajúcej vety musia dať všetci záložní veritelia.
7334
§ 216
(1) Záložný veriteľ má voči záložcovi právo na náhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri výkone záložného práva. Výška nákladov musí byť primeraná vzhľadom na čas, miesto, celkovú dĺžku a zvolený spôsob výkonu záložného práva.
7338 (2) Pri výkone záložného práva koná záložný veriteľ v mene záložcu.
7339
§ 217
7341
má názor:  

7342 Exekučný poriadok.
7343
7344
7345
7346 (1) Ak je na zabezpečenie tej istej pohľadávky zriadené záložné právo k viacerým samostatným zálohom, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z ktoréhokoľvek zálohu, ktorý postačuje na uspokojenie pohľadávky, inak zo všetkých zálohov.
7349 (2) Ak je zálohom podnik alebo jeho časť, je záložný veriteľ oprávnený uspokojiť sa z podniku ako celku alebo z jeho časti, iba ak záložné právo vzniklo k podniku ako celku alebo k jeho