www.NSOZ.sk
(zdroj)


7337 vzhľadom na čas, miesto, celkovú dĺžku a zvolený spôsob výkonu záložného práva.
7338 (2) Pri výkone záložného práva koná záložný veriteľ v mene záložcu.
7339
§ 217
7341
7342 Exekučný poriadok.
7343
7344
7345
7346
má názor:  

(1) Ak je na zabezpečenie tej istej pohľadávky zriadené záložné právo k viacerým samostatným zálohom, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z ktoréhokoľvek zálohu, ktorý postačuje na uspokojenie pohľadávky, inak zo všetkých zálohov.
7349 (2) Ak je zálohom podnik alebo jeho časť, je záložný veriteľ oprávnený uspokojiť sa z podniku ako celku alebo z jeho časti, iba ak záložné právo vzniklo k podniku ako celku alebo k jeho časti.
7352 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva
7353
§ 218
(1) Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný oznámiť písomne záložcovi a aj dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu. V písomnom oznámení o začatí