www.NSOZ.sk
(zdroj)


7366
§ 219
Po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť. Prevod zálohu, ktorý je v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku, je neplatný, ak sa záložný veriteľ neplatnosti dovolá. Porušenie zákazu podľa predchádzajúcej vety však nemá účinky voči osobám, ktoré nadobudli záloh podľa § 209 ods. 3.
7371
7372
§ 220
7374
7375
má názor:  

7376 (1) Predať záloh spôsobom určeným v záložnej zmluve alebo na verejnej dražbe môže záložný veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní od oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu. Ak je záložné právo zapísané do verejného zoznamu a deň zápisu začatia výkonu záložného práva v tomto zozname je neskorší, ako deň oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi, podľa predchádzajúcej vety, 30 dňová lehota začína plynúť odo dňa zápisu začatia výkonu záložného práva do verejného zoznamu.
7383 (2) Záložca a záložný veriteľ sa môžu po oznámení o začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že záložný veriteľ je oprávnený predať záloh dohodnutým spôsobom alebo na verejnej dražbe