www.NSOZ.sk
(zdroj)


7374
7375
7376 (1) Predať záloh spôsobom určeným v záložnej zmluve alebo na verejnej dražbe môže záložný veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní od oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu. Ak je záložné právo zapísané do verejného zoznamu a deň zápisu začatia výkonu záložného práva v tomto zozname je neskorší, ako deň oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi, podľa predchádzajúcej vety, 30 dňová lehota začína plynúť odo dňa zápisu začatia výkonu záložného práva do verejného zoznamu.
7383
má názor:  

(2) Záložca a záložný veriteľ sa môžu po oznámení o začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že záložný veriteľ je oprávnený predať záloh dohodnutým spôsobom alebo na verejnej dražbe aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
7386 (3) Záložný veriteľ, ktorý začal výkon záložného práva spôsobom dohodnutým v záložnej zmluve, môže kedykoľvek počas výkonu záložného práva zmeniť spôsob výkonu záložného práva a predať záloh na verejnej dražbe alebo podľa osobitých predpisov; záložný veriteľ je povinný o tom písomne informovať záložcu, dlžníka ako aj osoby, ktorým oznámil spôsob výkonu záložného práva podľa § 218 ods. 3.
7391
§ 221
(1) Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytnúť záložnému